Integriteitsbeleid

INLEIDING

Integriteit is een essentiële waarde in de Belgische sector voor Internationale Solidariteit, zowel op financieel als op moreel vlak. Morele integriteit gaat over de afwezigheid van zaken zoals intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, machtsmisbruik en belangenvermenging. Financiële integriteit gaat over de verantwoorde verwerving en het verantwoord gebruik van middelen, afwezigheid van fraude en corruptie, etc.

Voor Child-Help als Belgische vzw voor internationale solidariteit,  is integriteit dan ook een essentiële waarde. 

Integriteitscharter

In juni 2024 ondertekende Child-Help vzw een integriteitscharter dat 10 concrete acties omvat om integriteitsschendingen zoveel als mogelijk te voorkomen en indien een schending zich toch zou voordoen deze op te sporen en op een juiste manier te behandelen. Het integriteitscharter en zijn bijhorende acties vind je hier.

De integriteitsverantwoordelijke Chris Muyldermans (bestuurslid van de vzw), de klachtenmanager Mieke Van Poucke (coördinator van de vzw) en de raadgever integriteit Katrien Timmerman (bestuurslid van de vzw) coördineren samen de uitvoering van het charter. In samenspraak met de Raad van Bestuur formuleren ze gepaste maatregelen en actiepunten.

De integriteitsrollen

Voor de toepassing van het integriteitsbeleid (met inbegrip van de ethische code) worden drie specifieke integriteitsrollen toegekend: 

De integriteitsverantwoordelijke Chris Muyldermans is verantwoordelijk voor het tot stand brengen en het in stand houden van een performant integriteitsbeleid, opgesteld conform het integriteitscharter én van een cultuur van integriteit. De coördinator is ervoor verantwoordelijk dat de nodige procedures uitgetekend en toegepast worden.

Medewerk(st)ers en vrijwilliger(ster)s van Child-Help vzw kunnen in vertrouwen terecht bij de raadgever integriteit Katrien Timmerman voor advies over integriteit en mogelijke schendingen. De raadgever integriteit zal handelen als een gids, zal de persoon in kwestie toelichting geven over de integriteitsstructuur van de organisatie en schetsen welke stappen eventueel genomen kunnen worden (een bemiddeling opstarten, een officiële klacht bij het klachtenmeldpunt…).

De klachtenmanager Mieke Van Poucke zorgt voor een adequate en  tijdige identificatie en afhandeling van klachten, vb. klachten die binnenkomen via het eerstelijnsmeldpunt van Child-Help vzw, en dit conform de klachtenbehandelingsprocedure gelinkt aan het klachtenmeldpunt van Child-Help vzw.

Melding maken van integriteitsschending

Je kan ten allen tijde je vermoeden van een integriteitsschending vertrouwelijk bespreken met een medewerker , de klachtenmanager , de raadgever integriteit of een bestuurslid. Zij kunnen je als je dat wil informeren over en begeleiden bij de formele meldingsprocedure. 

De uitgebreide klachtenbehandelingsprocedure vind je hier: nederlandsfrançais.

Eerstelijnsmeldpunt 

Via ons eerstelijnsmeldpunt kan je een integriteitsklacht formeel indienen. Je kan ook telefoneren naar het nummer +32 486 91 28 85, een email sturen naar [email protected] of een brief sturen naar Child-Help vzw, De Keyserlei 58/60, bus 19, 2018 Antwerpen met vermelding van de woorden ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de enveloppe. 

Deze klacht betreft iets dat je zelf hebt meegemaakt of iets dat je hebt gezien dat in strijd is met onze ethische code (nederlands) (français) (english).

Een klacht of melding is ontvankelijk indien: 

De ontvankelijkheid wordt beoordeeld door de klachtenmanager. Tegen de  ontvankelijkheidsbeslissing is geen beroep mogelijk. Het staat de melder vrij een nieuwe klacht of  melding in te dienen met als doel de ontvankelijkheid te bekomen. 

Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van de klacht of melding stuurt de klachtenmanager een ontvangstbevestiging naar de melder. 

Het vooronderzoek

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door Mieke Van Poucke, de klachtenmanager en coördinator van Child-Help vzw. Via het vooronderzoek stelt zij vast of er na een melding een onderzoek moet worden gevoerd en beoordeelt zij de ontvankelijkheid van de klacht of melding. 

De klachtenmanager maakt een verslag van het vooronderzoek op. Op basis van haar bevindingen in verband met de ontvankelijkheid, de echtheid en bewijsbaarheid van de beweerde feiten, maakt de klachtenmanager al dan niet een voorstel van een onderzoek. 

De klachtenmanager voert steeds een onafhankelijke analyse uit en koppelt tijdig terug met de melder. Eventueel toetst zij af met de integriteitsverantwoordelijke (Chris Muyldermans) of leden van het bestuur, maar enkel na akkoord van de melder. De raadgever integriteit (Katrien Timmerman) wordt niet geïnformeerd over het vooronderzoek of het onderzoek van de klacht of melding.

Indien het vooronderzoek uitwijst dat er geen reden is voor een onderzoek, stelt de klachtenmanager de melder hiervan op de hoogte met een beknopte motivatie. 

Het onderzoek

Op basis van de feiten en gegevens van het onderzoek wordt beslist welke personen betrokken worden en of het onderzoek intern of extern uitgevoerd zal worden. Discretie en vertrouwelijkheid worden maximaal gegarandeerd. 

De klachtenmanager hanteert steeds de volgende principes:

De feiten, gevoeligheid, het risico en de complexiteit van de klacht of melding worden steeds getoetst aan deze principes. De klachtenmanager neemt altijd een onafhankelijke, vertrouwelijke en respectvolle positie in ten opzichte van alle betrokken partijen.

Er kan enkel afgeweken worden van het vertrouwelijk houden van de identiteit van de melder na uitdrukkelijke instemming van de betrokken partijen of wanneer de wetgeving dit vereist.  

Afhandeling en opvolging van het onderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat er mogelijk strafbare feiten werden gepleegd, kan er advies worden ingewonnen van een interne of externe expert waarna eventueel gerechtelijke stappen zullen worden gezet. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen integriteitsschending werd begaan, wordt geen maatregel opgelegd. 

Gepaste maatregelen worden genomen ten aanzien van de dader. Deze hangen uiteraard af van het onderzoek en kunnen sterk variëren. Gepaste maatregelen zijn onder andere een berisping of waarschuwing, onmiddellijk ontslag, bemiddeling of minnelijke schikking.

Het bepalen van de sanctie gebeurt door de klachtenmanager, eventueel na intern of extern advies.

De uitkomst van het klachtenonderzoek wordt aan de melder en eventueel het slachtoffer van de schending meegedeeld. De redelijke termijn moet hiervoor worden gerespecteerd. De precieze invulling van de follow-up naar het slachtoffer toe hangt af van de feiten, omstandigheden en het resultaat van het onderzoek. In elk geval houdt de klachtenmanager de vinger aan de pols na de afhandeling van de klachtenprocedure.

NL